PORADENSTVÍ A SLUŽBY V OBORU SADOVÝCH ÚPRAV

PORADENSTVÍ

- podklad pro finanční kalkulaci údržby zeleně, jak pro soukromníky, tak i pro organizace
- podklad pro zadání údržby zeleně jednotlivým firmám, aby se dosáhlo stanoveného technologického sledu prací
- kontrolu nad plošnou výměrou trávníků, počtem stromů, keřů, jehličin včetně jejich druhového zastoupení a jejich umístění na plochách (grafické znázornění)
- celkovou evidenci zeleně na daném území, která se pak v následujících letech pouze opravuje a doplňuje o nové výsadby nebo asanované dřeviny
- podklad pro případné vyhlášení soutěže na zpracování projektové dokumentace
- Podklad pro případné vyhlášení soutěže


SLUŽBY

Zakládáme a udržujeme veškeré druhy a typy zeleně s ohledem na specifiku jejich využití a účel.
Jedná se o:
- městské parky
- parkové úpravy náměstí
- sídlištní zeleň
- rekreační parky a lesoparky
- příměstské rekreační oblasti - zeleň podniků i soukromých firem
- osázení silnic, dálnic, výsadby stromořadí
- ochranná zeleň vodotečí, technických děl, biokoridory
- zeleň vodáren a jejich ochranných pásem
- zeleň významných budov, úřadů a institucí
- zeleň škol všech typů
- zeleň stadionů, hřišť a ostatních sportovišť
- zeleň výstavišť
- zeleň pietních území, hřbitovů, pohřebišť, kolumbárií
- zeleň soukromých zahrad a rodinných zahrádek
- historické parky a zahrady
- konzervace dutin a poranění, prořezávky, rizikové kácení
- prodej drobného okrasného materiálu přímo v areálu firmy
- interiérová zeleň
- vazačské práce a suchá vazba